(4.35/5.00)
Kundeservice
Konto
0
Kurv
Generelle vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

1. Anvendelse

1.1. De generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dutch Toys Group BV (i det følgende benævnt "Betingelserne") gælder for og er en del af alle bud, tilbud, fakturaer, salg og
leverancer og alle relaterede aftaler mellem Dutch Toys Group BV (i det følgende benævnt "DTG") og enkeltpersoner og/eller juridiske enheder, der anmoder DTG om at sælge og levere produkter eller en
service eller at udstede et tilbud eller udarbejde et bud i den forbindelse (i det følgende benævnt "Køber"), uanset om en faktisk aftale er indgået.
1.2. Alle generelle betingelser eller særlige betingelser fra Køberens side finder ikke anvendelse. Køber kan kun påberåbe sig betingelser, der strider mod eller supplerer disse betingelser og/eller vedkommendes egne generelle eller andre
betingelser, hvis og for så vidt disse udtrykkeligt er accepteret skriftligt af DTG. Eventuelle bestemmelser, der er aftalt mellem DTG og køberen, der strider mod eller supplerer disse
betingelser har ikke nogen indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser i disse betingelser eller på andre aftaler mellem parterne.
1.3. Når køber har indgået en aftale med DTG underlagt nærværende betingelser, vil alle efterfølgende aftaler mellem DTG og køberen automatisk være underlagt
disse betingelser.

2. Tilbud, ordrer og indgåelse af aftaler

2.1. Alle tilbud og bud fra DTG såvel som alle indkøbsordrer fra køber, både mundtlige og skriftlige, er uforpligtende og ikke bindende for DTG som sådan.
2.2. Alle dokumenter og data, inklusive design, tegninger, modeller, fotografier, prøver, angivne mål, specifikationer for mål og vægt eller anden information og data
i kataloger, mapper, brochurer og andre dokumenter er så nøjagtige, som det med rimelighed er muligt, men er ikke bindende for DTG. De kan ikke betragtes som en nøjagtig
repræsentation af, hvad DTG tilbyder.
2.3. En aftale mellem DTG og køber indgås, så snart købers indkøbsordre eller købers accept af DTG's tilbud er bekræftet skriftligt af DTG, eller så snart
DTG er påbegyndt behandlingen af en sådan indkøbsordre, alt efter hvad der sker først.
2.4. Hver ordre fra køber, der accepteres af DTG eller et tilbud fra DTG, der accepteres af køber på den måde, der er fastsat i Artikel 2.3, medfører en separat aftale mellem DTG og
køberen.
2.5. Eventuelle aftaler, der afviger fra disse betingelser, og som blev indgået mellem parterne inden disse betingelser, annulleres, så snart en efterfølgende aftale er
indgået mellem dem, medmindre parterne skriftligt aftaler andet.

3. Priser

3.1. Medmindre andet er aftalt skriftligt, er alle priser inklusive moms, fragtomkostninger, forsikring og afgifter pålagt af enhver regering.
3.2. Købsprisen for produkterne er den pris, der er angivet i den prisliste fra DTG, der er gældende på tidspunktet for DTG's accept af ordren, og de detailpriser angivet
deri. Disse priser fastsættes årligt og trykkes i periodiske prislister.
3.3. DTG er berettiget til at ændre sine priser ved at give 30 (tredive) dages skriftlig varsel til køber, i hvilket tilfælde køber er forpligtet til at betale den forhøjede købspris. Hvis en sådan stigning
af priserne sker inden for 2 (to) måneder fra datoen for indgåelse af aftalen, har køber ret til at ophæve aftalen skriftligt, forudsat at
aftalen er ikke udført, men er forpligtet til at kompensere DTG for eventuelle omkostninger, som firmaet måtte have afholdt i forbindelse med aftalen. En sådan ophævelse
pålægger ikke DTG at kompensere køber for afholdte omkostninger eller skader.

4. Betaling

4.1 Køber skal sikre, at betaling overføres til DTG's bankkonto, som angivet på fakturaen, på den aftalte dato, eller hvis der ikke er aftalt en sådan dato, inden for 30
(tredive) dage fra fakturadato.
4.2 DTG har til enhver tid ret til at kræve et forskud, depositum eller kontant betaling på leveringstidspunktet. Køber skal overholde sådanne krav.
4.3 DTG har til enhver tid ret til at anmode om sikkerhed for betaling af købsprisen for de produkter, der skal leveres, på en måde, der skal godkendes af DTG. Køber skal overholde
sådan krav.
4.4 DTG er berettiget til at fakturere hver dellevering, jf. Artikel 5.4 i disse betingelser, separat.
4.5 Så snart betalingsperioden som anført i Artikel 4.1 ovenfor er overskredet, anses køber for at være i umiddelbar misligholdelse af aftalen, uden at anden
påkravsmeddelelse er påkrævet. I et sådant tilfælde forfalder alle DTG's krav over for køber, uanset arten heraf, straks til betaling, og DTG er også
berettiget til at opkræve morarente på 2 % pr. måned beregnet på månedsbasis for hele fakturaværdien, idet det forstås, at en del af en måned vil blive
opkrævet som en hel måned.
4.6 Alle udgifter i forbindelse med ekstraretlig og/eller retlig opkrævning af ethvert krav mod køber skal afholdes for købers regning. Sådanne udgifter anslås til at være 15 % af det
udestående beløb, men aldrig mindre end 750 euro, uden at dette berører DTG's ret til at opkræve betaling for de faktiske omkostninger.
4.7 Alle DTG's krav over for køber, uanset arten heraf, forfalder straks til betaling for det tilfælde, at der gøres krav i dele eller alle købers
aktiver, køber ansøger om betalingsstandsning, køber begæres konkurs, køber tilbyder afregning med kreditorer eller på anden måde viser sig at være insolvent, køber
går i gang med at afvikle sit selskab, køber vælger en anden selskabsform til at drive virksomhed under, der sker en ændring af ejerforholdene hos køber, køber overfører sine rettigheder i forbindelse med
sin(e) aftale(r) med DTG til en tredjepart eller ændrer hjemsted for sit firma og/eller flytter sit domicil til en adresse i udlandet.
4.8 Hver betaling, der foretages af køber, bliver først modregnet eventuelle renter eller omkostninger, der skal betales, og derefter, når disse er afviklet fuldt ud, mod den ældste udestående faktura, uanset
om betalingen udtrykkeligt angiver andet eller ej.
4.9 Køber har ikke ret til at modregne sine fordringer i nogen omstridt eller ubestridt gæld fra DTG til køber, eller til at suspendere betaling af en gæld fra DTG i forbindelse med
enhver omstridt eller ubestridt gæld til køber.
4.10 DTG er berettiget til at ophæve enhver anden aftale med køber helt eller delvist eller til at suspendere levering indtil fuld betaling af en udestående og forfalden faktura er modtaget af
DTG. Derudover er DTG berettiget til fuld erstatning for skader i tilfælde af, at køber ikke opfylder alle sine forpligtelser til tiden og/eller helt eller delvist i henhold til
aftalen.

5. Levering og leveringstid

5.1. Medmindre andet er skriftligt aftalt, foretages levering ab fabrik og i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de seneste Incoterms. Leveringsbetingelser aftalt mellem
parterne i en individuel aftale, der strider mod bestemmelserne i disse betingelser, gælder kun for ovennævnte individuelle aftale og finder ikke anvendelse på nogen
efterfølgende aftaler mellem parterne, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.
5.2. Delleverancer eller forskudsleveringer er tilladt. Køber er forpligtet til fuldt ud at acceptere de af DTG leverede produkter, i det øjeblik DTG leverer produkterne til køber. Disse
betingelser gælder for både delleverancer og komplette leverancer.
5.3. Al risiko i forbindelse med produkterne overgår til køber på leveringstidspunktet.

6. Krav om erstatning

6.1. Krav om erstatning i forbindelse med synlige mangler ved produkterne skal indgives skriftligt inden for 8 (otte) dage at regne fra leveringsdagen. Manglende overholdelse heraf vil resultere i, at
køber mister sin ret til at påberåbe sig det relevante krav mod DTG.
6.2. Krav om inddrivelse i forbindelse med ikke-synlige mangler skal indgives til DTG inden for 8 (otte) dage fra den dato, hvor manglerne blev opdaget eller med rimelighed kunne have været opdaget.
Sådanne krav skal under alle omstændigheder altid indgives skriftligt inden for 3 (tre) måneder at regne fra leveringsdagen. Manglende overholdelse medfører, at køber mister sin ret til at
påberåbe sig det relevante krav mod DTG.
6.3. Krav om erstatning giver aldrig køberen ret til at tilbageholde nogen former for betaling.
6.4. Hvis og i det omfang DTG finder, at et erstatningskrav vedrørende produkterne er berettiget, og køber efter DTG's opfattelse har leveret tilfredsstillende bevis for de eksisterende mangler
på leveringstidspunktet, skal DTG efter eget skøn enten (1) erstatte produkterne gratis; (2) reparere produktet eller den defekte del af produktet; eller (3) refundere
købsprisen på produkterne til køber uden at være forpligtet til at betale kompensation.
6.5. Produkter, der er rapporteret at være defekte i henhold til Artikel 6.1 eller 6.2, kan aldrig returneres, medmindre DTG har givet udtrykkeligt skriftligt samtykke hertil.
6.6. Omkostninger, der overstiger de normale omkostninger til reparation eller udskiftning af produkterne, afholdes for købers regning samt omkostninger til transport-, rejse- og opholdsudgifter, returomkostninger, lønomkostninger forårsaget af køberen og andre omkostninger, der ikke med rimelighed kan påfalde DTG.

7. Ejendomsforbehold

7.1. Uden at det berører overgangen af risikoen i henhold til Artikel 5.5 i nærværende betingelser, bevarer DTG ejendomsretten til alle produkter, der leveres til køber, indtil alle skyldige beløb i forbindelse med
aftalen eller ordren er betalt fuldt ud, og disse beløb inkluderer renter og omkostninger, som DTG er berettiget til i forbindelse med enhver misligholdelse fra køber i forbindelse med overholdelse af tidsfrister eller
nogen af aftalerne og ordrerne.
7.2. Under ejendomsforbeholdet er køber ikke berettiget til at pantsætte produkterne eller give tredjepart nogen former for rettigheder over produkterne. Uanset det ejendomsforbehold,
der beskrives i denne artikel, har køber ret til at sælge produktet i sin normale drift. Køber skal aftale en klausul om ejendomsforbehold med sine kunder, der
stort set er svarende til arrangementet i nærværende artikel. Retten til at sælge produkter, der stadig er underlagt ejendomsforbeholdet, bortfalder automatisk, hvis der er gjort nogen former for udlæg over for
køber, hvis køber ansøger om eller tildeles betalingsstandsning, hvis der er indgivet konkursbegæring for køber, eller hvis køber indgår forlig med sine kreditorer.
7.3. Køber skal i den periode, hvor ejendomsforbeholdet gælder, anvende en rimelig grad af omhu over for produkterne, herunder tilstrækkelig forsikring af produkterne, mod skader
der omfatter, men ikke begrænses til, skader forårsaget af brand, eksplosion og oversvømmelse såvel som mod tyveri og andre ulykker.
7.4. Hvis køber ikke fuldt ud overholder sine betalingsforpligtelser over for DTG, eller hvis DTG har god grund til at tro, at køber ikke vil opfylde disse forpligtelser hvad angår de produkter, der er blevet leveret,
men ikke betalt for, eller i tilfælde af at tredjeparter hævder rettigheder i forbindelse med sådanne produkter, eller hvis køber indgiver konkursbegæring eller anmodning om betalingsstandsning, er involveret i en
afvikling (frivillig eller ej) af hele eller dele af kundens forretningsaktiviteter, har fået beslaglagt aktiver eller er underlagt insolvensforanstaltninger, eller der indgås et forlig med kreditorer, har DTG ret til
at få sådanne produkter afhentet og vil indrive besiddelsen af varerne enten midlertidigt eller for bestandigt. Køber skal give DTG adgang til området og/eller bygningen,
hvor produkterne er placeret med henblik på at inddrive besiddelsen af dem.
7.5. I tilfælde af at tredjemand hævder en ret i forbindelse med produkter, som er leveret af DTG til køber, men som ikke er betalt for, er køber forpligtet til straks at underrette DTG herom inden for
24 (fireogtyve timer) efter, at køber blev opmærksom på et sådant krav.
7.6. Omkostningerne i forbindelse med inddrivelse af besiddelsen, herunder omkostninger til transport og opbevaring, skal ske på købers regning.
7.7. Efter at have inddrevet besiddelse er DTG berettiget til – men ikke på nogen måde forpligtet til – at sælge produkterne til tredjepart, idet det forstås, at en rimelig markedsværdi eller nettosalgsprovenuet
af sådanne produkter, uanset hvilket beløb der er lavest, trækkes fra det beløb, der skal betales af køber, uden at dette berører DTG's ret til at modtage fuld kompensation for
skader forårsaget af købers misligholdelse.

8. Garanti

8.1. DTG garanterer for de produkter, der er fremstillet og/eller leveret af firmaet i den periode og under de betingelser, der er angivet i garantibeviset, som leveres sammen med de pågældende produkter.
8.2. Køber er uden nogen form for begrænsning ikke berettiget til at gøre noget krav gældende under garantien eller har nogen regresret mod DTG, hvis:
a. køber har misligholdt sine forpligtelser over for DTG;
b. den påståede mangel ikke kan betragtes som en mangel i forbindelse med almindelig brug af de leverede produkter;
c. den påståede mangel vedrører relativt mindre uregelmæssigheder, som er almindelige i handel og/eller er teknisk uundgåelige;
d. de leverede produkter er blevet brugt under andre forhold end dem, de er designet til
e. produkterne er blevet ændret, behandlet, samlet eller vedligeholdt i strid med DTG's instruktioner eller er blevet repareret af andre end DTG, undtagen i tilfælde af at
køber kan bevise, at manglen er blevet repareret af en professionel og kapabel tekniker, og køber ikke med rimelighed kunne forventes at bede om tilladelse fra DTG i
forvejen eller vente på hjælp fra DTG;
f. køber har fremsat erklæringer, direkte eller gennem reklame, vedrørende produkternes egenskaber, der afviger fra DTG's egne erklæringer;
g. den påståede mangel var kendt eller kunne have været kendt af køber, eller den påståede mangel var forårsaget af omstændigheder, der opstod, efter produkterne blev leveret til
køber.
8.3. I tilfælde af en mangel, der opstår i garantiperioden, skal køber hurtigst muligt, men ikke senere end 30 (tredive) dage efter, at fejlen med rimelig kunne være
opdaget, meddele DTG skriftligt herom med beskrivelse af manglen ved at indsende en komplet udfyldt garantiformular og ved at overholde alle betingelser beskrevet i nævnte
garantiformular og i henhold til den aftalte garantiprocedure, hvis en sådan måtte findes. Købers ret til at fremsætte krav på baggrund af garantien bortfalder straks efter udløbet af denne meddelelsesperiode
på 30 (tredive) dage.
8.4. Hvis DTG anser klagen for at være berettiget, skal firmaet efter eget skøn enten (1) erstatte produkterne gratis; (2) reparere produktet eller den defekte del af produktet;
eller (3) tilbagebetale købsprisen på produkterne til køber. Omkostninger, der overstiger de normale omkostninger ved reparation eller udskiftning af produkterne, afholdes for købers regning såvel som
omkostninger til transport, rejse- og opholdsudgifter, lønomkostninger forårsaget af køber, samt andre omkostninger, der ikke med rimelighed kan pålægges DTG. Køber skal under alle
omstændigheder tilbyde al hjælp til DTG uden beregning for at støtte DTG i at reparere manglen inden for en rimelig tid.
8.5. En mangel ved de leverede produkter giver ikke køber ret til at tilbageholde nogen betaling eller til at ophæve aftalen.
8.6. Garantien som nævnt i Artikel 8.1 og garantibeviset nævnt i samme artikel er eneste gældende og alle andre garantier, hvad enten de er udtrykkelige eller underforståede, herunder garantier for
salgbarhed og enhver garanti for opfyldelse af formålet, men uden begrænsning dertil, udelukkes.

9. Ansvar

9.1. DTG påtager sig intet andet ansvar for manglende overensstemmelse med DTG's produkter ud over dem, der er berettiget i henhold til Artikel 8 i nærværende betingelser, og DTG påtager sig ejheller noget ansvar for
skade og/eller tab som følge af eller forårsaget af manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til en aftale med køberen eller en ordre fra køberen eller forårsaget af en uretmæssig handling over for
køber, medmindre det skyldes en forsætlig handling eller forsætlig undladelse eller grov uagtsomhed (“opzet of bewuste roekeloosheid”) af DTG's ledelse eller ledende medarbejdere (“tot de
bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten ”). DTG påtager sig heller ikke noget ansvar for skader og/eller tab, der kan tilskrives købers handling eller undladelse, en
medarbejder hos køber eller en tredjepart, der handler på vegne af køber.
9.2. DTG påtager sig intet ansvar for følgeskader, herunder skader eller tab som følge af forsinket levering og tab af fortjeneste.
9.3. DTG's ansvar er til enhver tid begrænset til købsprisen på de beskadigede produkter eller, når de er dækket af en forsikring fra DTG's side, til det beløb, der betales for den pågældende sag
i henhold til den relevante forsikringspolice fra DTG.
9.4. DTG kan pålægge køber pligt til at trække mangelfulde produkter, som køber har sat til salg, tilbage fra markedet, eller produkter, som der senere opdages mangler ved,
inden for en rimelig tidsperiode, hvis afgrænsning afgøres af DTG (tilbagekaldelse). Alle udgifter i den forbindelse og/eller skader opstået i den forbindelse påfalder
køber, medmindre DTG kan bebrejdes for manglen i overensstemmelse med Artikel 8 og 9 i nærværende betingelser.

10. Forpligtelser for køber og skadesløsholdelse

10.1 Køber skal overholde alle instruktioner og anvisninger i forbindelse med produkterne, som er nødvendige for brugen af produkterne, eller som bidrager til holdbarheden og sikkerheden af
produkterne samt sikkerheden for brugerne af produkterne. Endvidere skal køber give sine kunder og andre tredjeparter, der bruger produkterne, relevante
brugsinstruktioner.
10.2 I tilfælde af at køber har til hensigt at sælge eller bruge de produkter, der leveres af DTG uden for Holland, skal køber sørge for, at produkterne er egnede til salg eller brug
uden for Holland, og særligt at de overholder alle gældende (inklusive men ikke begrænset til handels-, produkt- og sikkerhedsbestemmelser), forskrifter eller anbefalinger, der er i kraft
eller er sædvane på et sådant marked uden for Holland.
10.3 Manglende overholdelse af bestemmelserne i disse betingelser, hvorved DTG lider skade, forpligter køber til at betale erstatning for al forårsaget skade til DTG,
herunder skader som følge af, at DTG's navn og omdømme lider overlast. Køber skal holde DTG skadesløs over for alle krav fra tredjemand om erstatning for enhver skade,
som tredjepart måtte have lidt forårsaget af eller på anden måde relateret til købers manglende overholdelse af bestemmelserne i nærværende betingelser.

11. Suspension og ophævelse

11.1. Såfremt og så snart køber ikke straks eller korrekt opfylder en eller flere af sine forpligtelser, er blevet erklæret konkurs, eller hvis der indgives konkursbegæring, ansøges om betalingsstandsning,
køber gør foranstaltninger til at afvikle sit firma, eller købers firma ophører med at eksisterer af en eller anden årsag, der afsiges kendelse om, at køber skal afhænde nogle eller alle sine aktiver, køber indgår forlig med sine kreditorer eller
på anden måde ser ud til at være insolvent, har DTG ret til, efter DTG's skøn, (1) at suspendere DTG's (yderligere) opfyldelse af alle aftaler indgået med køber, indtil sidstnævnte
har opfyldt sine forpligtelser, eller (2) ophæve aftalen eller den uopfyldte del af denne ved i begge tilfælde at give køber skriftlig meddelelse herom, uden at der kræves retslig indgriben, og
uden derved at pådrage sig noget ansvar over for køber for skader, omkostninger og renter, og uden at det berører DTG's ubegrænsede ret til at kræve fuld erstatning for skader.
11.2. Køber har ikke ret til at ophæve aftalen mellem DTG og køber i henhold til paragraf 6:265 og 6:267 i den hollandske civillov.

12. Force majeure

12.1. Der foreligger force majeure, hvis gennemførelsen af aftalen, helt eller delvist, uanset om det er af midlertidig eller permanent karakter, er umuliggjort som følge af
omstændigheder uden for parternes kontrol og/eller som følge af omstændigheder, der forekommer på DTG's side, såsom, men ikke begrænset til, strejker, lockouts, blokade, krig, optøjer,
hindring af transport og andre transportforstyrrelser, ulykker, brand, afbrydelse af arbejdet, import- eller eksportrestriktioner, sygdomsniveauer over gennemsnittet, forsinkelser eller leveringssvigt
fra DTG's leverandører og forsinkelser i tredjeparts produktion af produkter til DTG.
12.2. I tilfælde af force majeure udsættes parternes forpligtelser. Hvis force majeure-varigheden overstiger 3 (tre) måneder, er begge parter
berettiget til ensidigt at opløse den del af aftalen, der ikke er udført, ved skriftlig meddelelse herom til den anden part, uden at nogen af parterne hæfter for erstatning til
den anden.

13. Intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder

13.1. Alle intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder i forbindelse med produkter, der fremstilles, sælges og leveres, såsom, men ikke begrænset til, varemærker, handelsnavne, patenter, modeller, tegninger,
design, brochurer, symboler, slogans og andre betegnelser i forhold til produkterne forbeholdes DTG. Levering af DTG's produkter skal ikke fortolkes som en udtrykkelig eller underforstået
licens til at bruge, kopiere, offentliggøre, udnytte eller videregive dele af disse til tredjeparter, medmindre der er givet forudgående skriftligt samtykke fra DTG herom, eller medmindre andet er bestemt i nærværende betingelser.
13.2. Alle prototyper, prøver, designs, skitser, tegninger, brochurer og andre dokumenter leveret af DTG til køber, som måtte være underlagt intellektuel og/eller industriel ejendomsret
eller tilsvarende rettigheder såvel som den intellektuelle og/eller industrielle ejendomsret i forbindelse hermed forbliver DTG's ejendom og skal returneres til DTG efter DTG's første anmodning.
13.3. Køber skal straks underrette DTG skriftligt i tilfælde af, at der tages retslige skridt mod køber vedrørende brugen af DTG's intellektuelle og/eller industrielle ejendomsrettigheder,
eller når køber bliver opmærksom på enhver overtrædelse eller ulovlig brug af disse rettigheder i forhold til produkterne af en tredjepart. Køber accepterer at samarbejde fuldt ud i forbindelse med ethvert
tiltag fra DTG's side mod eventuelle krav eller søgsmål med hensyn til intellektuelle og/eller industrielle ejendomsrettigheder.

14. Udløbstid

14.1. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i nærværende betingelser eller i aftalen mellem parterne, bortfalder retten til at gøre retskrav gældende med hjemmel i disse betingelser ved udløbet af 1 (ét) år fra leveringsdatoen eller 1 (ét) år fra den dato, hvor levering skulle have fundet sted.

15. Omstødelse og fortolkning

15.1. Ugyldighed af en eller flere klausuler i disse betingelser påvirker ikke gyldigheden af de øvrige klausuler, og den ugyldige klausul bliver erstattet af en gyldig klausul,
som kan håndhæves, og hvis indhold ligger tættest på den oprindelige klausuls indhold.
15.2. Den hollandske version af nærværende betingelser er den autentiske udgave. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den hollandske original og enhver oversættelse af nærværende aftale, er det den hollandske originalversion,
der er gældende.
15.3. Klausuloverskrifterne bruges kun af praktiske årsager og udgør ikke en del af betingelserne eller har til hensigt at ændre eller påvirke betydningen af disse.

16. Tvister og gældende lovgivning

16.1. Disse vilkår og betingelser og alle aftaler, fakturaer og andre dokumenter fra DTG samt fortolkningen heraf er underlagt hollandsk lovgivning med
undtagelse af de hollandske internationale lovvalgsregler (“internationale privaatrechtelijke conflictregels”).
16.2. Alle tvister, der skyldes eller på anden måde er relateret til aftalen og/eller nærværende vilkår og betingelser, skal forelægges den kompetente domstol i Arnhem, Holland.
16.3. Anvendelsen af The United Nations Convention in Respect of International Purchase Transactions Regarding Movable Property (FN's konvention om internationale løsørekøb) er udtrykkeligt udelukket.

Nærværende betingelser er indgivet med nr. 52578712 til handelskammeret i Arnhem, Holland. 

17. Virksomhedens identitet

Dutch Toys Group BV, der handler under mærkenavnet EXIT Toys
Edisonstraat 83
7006 RB Doetinchem
Telefonnummer: 0808 - 31185 (man til fre fra 8:30 – 17:00)
E-mailadresse: info@exittoys.com
CVR-nummer: 52578712
Momsregistreringsnummer: DK 13 17 83 56

 

header.logo

Velkommen til EXIT Toys!

Vores hjemmeside bruger cookies. Vi bruger funktionelle, analytiske og sporingscookies til at analysere trafikken på vores hjemmeside og tilpasse indholdet. Dette gør det muligt for os at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.

Ved at klikke på 'Tilpas' kan du læse mere om de specifikke typer af cookies og tilpasse dine præferencer. Ved at klikke på 'Tillad alle cookies' accepterer du brugen af alle cookies. Du kan finde flere oplysninger i vores cookie-politik.

Tilpas cookies

Nødvendige cookies er nødvendige for at holde websitet funktionsdygtigt. Disse cookies sikrer blandt andet, at du kan se billeder, logge ind og bestille varer. Uden disse cookies er dette ikke muligt.
Ved at indsamle analytiske cookies forstår vi bedre, hvordan vores hjemmeside bruges. Med disse data kan vi tilpasse vores hjemmeside for en optimal brugeroplevelse. Indsamlingen af disse data sker anonymt.
Marketingcookies bruges til at følge besøgende på de forskellige sider, de besøger. Formålet er at vise relevante oplysninger og annoncer til disse brugere.
Tilpas
Tillad alle cookies
Tillad valg
header.logo

Modtag 5% rabat

Hold dig opdateret med interessante tilbud og sjove nyheder!

Luk
Tilmelding